Almere lumierepark

In opdracht van het Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere maakt Stadsstromen een nieuw stedelijk waterplan. En wat voor een! Het Waterplan Almere zet volop koers op de doorontwikkeling van ‘misschien wel de meest veelzijdige waterstad van Nederland’. De komende jaren staan in het teken van het opknappen en uitbreiden van vaarroutes, innovatieve strand- en duindijken, een woonwijk met een volledig gesloten kringloop voor afvalwater en nog vele andere doorbraken. Essentie van de strategie is dat het een plan voor en door Almeerders wordt, waarin samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal staat.

En dat is meteen de reden waarom de berichtenstroom op mijn website even een paar maanden was stilgevallen. Excuses, gewaardeerde lezer! Het energieke open planproces in Almere is inspirerend en tijdsintensief. Daarnaast natuurlijk volop aandacht voor de City Deal Klimaatadaptatie en mijn verkenningen naar geautomatiseerd vervoer in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarover binnenkort meer nieuws, of kijk alvast eens op de website van Except.

Het Waterplan Almere gaat de komende weken de college behandeling in. Spannend! Nog niet eerder werd dit type plan door zowel door waterschap als gemeente vastgesteld, en dan meteen zo’n ambitieus plan. We zien uit naar het politieke debat, maar eerst nog even flink de schouders onder tekst en vormgeving.

 

Een nieuw waterplan voor Almere