cover waterplan

Het Waterplan 2017-2022 is een trendbreuk in het stedelijk waterbeleid voor Almere. Voor het eerst hebben gemeente en waterschap, met talrijke betrokkenen, een samenhangende visie op alle wateraspecten opgesteld, ‘van riool tot recreatie’. De gezamenlijke ambitie van gemeente en waterschap is om Almere verder te versterken als een ‘stad van het zuiverste water’, een ondernemende, veelzijdige waterstad. Deze ambitie past bij de identiteit van Almere, geboren úit het water, en omringd en dooraderd mét water.

Het waterplan zorgt voor beweging op vier doelstellingen:

  • Slimmer, transparanter en kosten-effectiever dagelijks waterbeheer
  • Aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en bezoekers
  • Verbeteren waterkwaliteit en biodiversiteit
  • Benutten het natuurlijk kapitaal van afvalwater, regenwater, bodemwater en oppervlaktewater.

Het waterplan stimuleert samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en mensen en organisaties in de stad. Een aantal bijzondere ‘uitgelichte’ projecten zorgt voor de innovatie die nodig is voor een toekomstbestendige stad. Zoals Nobelhorst: binnenkort mogelijk de grootste woonwijk met een eigen gesloten afvalwaterkringloop. Of Regenboogbuurt regenbestendig: een aanpak om met de buurtbewoners te zorgen voor een groenere wijk zonder wateroverlast.

www.almere.nl

In opdracht van: gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland

Jaar: 2017